Alarm, overvågning og sikring

Overvågning

Et godt hjem er et trygt hjem.Ved at sætte fokus på sikkerheden, sikrer man, at de hjemlige rammer altid forbliver trygge rammer. At ubudne gæster holder sig langt væk, og hvis de skulle vove sig nær, får sværest mulige betingelser for at bryde ind.

På arbejdspladsen er det nødvendigt med et højt sikringsniveau. Ikke bare for at sikre sig imod indbrud, men også for at gardere sig mod brand, vandskader og strømsvigt, der kan forårsage store skader, hvis ikke der er tænkt i en effektiv sikringsløsning.

Lov om overvågning

Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget en ændring af “lov om forbud mod tv-overvågning m.v.” Loven trådte i kraft 1. juli 2007.

Fra 1. juli skiftede loven navn til “Lov om tv-overvågning,” hvilket er i fin overensstemmelse med indholdet. Den gamle lov, der var gældende indtil 1. juli, forbød som udgangspunkt overvågning, men tillod det nogle få stedet, f.eks. overdækkende butikscentre. Den ny lovs udgangspunkt er, at overvågning er tilladt.

Den ny lov betyder :

En kraftig udvidelse af mulighederne for overvågning for en række erhvervsdrivende. At pligten til at anmelde overvågningsanlæg til Datatilsynet bortfalder for både private og offentlige anlæg. At persondataloven gælder for al overvågning.

Hvem må overvåge, og hvor må der overvåges?

Man må stadig overvåge alle de steder, hvor den gamle lov, gav lov. For private er det tankstationer, fabriksområder, overdækkende butikscentre og lignede områder, hvor der drives erhvervsvirksomhed, og desuden pengeautomater, vekselautomater og lignende. Offentlige myndigheder må også overvåge som hidtil på skoler, på rådhuset, på sygehuse osv., man har ikke fået nye muligheder med den ny lov.

Overvågning må som udgangspunkt stadig ikke medtage offentlige gader og pladser, som benyttes til almindelig færdsel, men her indfører den nye lov fra 1. juli en væsentlig udvidelse.

Den giver pengeinstitutter, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomhed samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, lov til at overvåge (med optagelse) egne indgange og facader samt arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange. Når det gælder denne udvidelse af mulighederne for overvågning, siger loven, at man kun må overvåge, når overvågning er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Hvor længe må optagelserne gemmes?

Højst 30 dage.

Slut med at anmelde til datatilsynet!

Den gamle lov krævede, at man i en række situationer skulle anmelde en opsættelse af overvågning til datatilsynet. Den bestemmelse fjerner den ny lov for både private og offentlige, der ønsker at overvåge.

I stedet indføres en tilsynsforpligtelse, som betyder, at Datatilsynet vil lave stikprøver for at kontrollere, om lovgivningen overholdes. Datatilsynet finder selv de anlæg, det vil lave stikprøver på. Man skal altså ikke anmelde til nogen myndighed, at man har et overvågningsanlæg.

Ansvaret for at tv-overvågningen foregår lovligt er stadig anlægs-ejerens.

Nogle forklaringer og uddybninger

(-som bygger på bemærkningerne til justitsministerens lovforslag, på debatten om lovforslaget i folketingssalen, og på en række ministersvar på spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg.)

Når det gælder spørgsmålet om, hvem, der må overvåge, er der ikke så meget at være i tvivl om. De områder, det er tilladt at overvåge på efter den gamle lov, er også med i den nye. Der er altså ingen steder, hvor man må overvåge i dag, man ikke må efter 1. juli. Områderne, der er defineret i den ny lov, skal fortolkes bredt. Når der står hotel- og restaurationsvirksomhed” i loven, omfatter det også f.eks. diskoteker og cafeer.

Offentlige myndigheder må overvåge som hidtil.Når det gælder hvor, man må overvåge, beror det som udgangspunkt på en konkret vurdering af den enkelte sag. Justitsminister Lene Espersen har undervejs i lovbehandlingen svaret Folketingets Retsudvalg, at det er helt bevidst, fordi man ellers risikerede at forbyde overvågning, hvor det er nødvendigt, eller at tillade det, hvor det er nødvendigt.

Man skal bedømme den konkrete situation. Justitsministeren har dog udtalt, at det overvågede område skal ligge indenfor en kort afstand (10-15 meter) af indgange og facader. Således vil fortov lige udenfor, men ikke på den anden side af vejen, parkeringsarealer, og arealer i forbindelse med bagindgange kunne overvåges lovligt, når det er klart nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Når det gælder spørgsmålet om hvornår, man må overvåge, er det helt centralt, at overvågningen skal være “klart nødvendigt” af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.Der er ingen retningslinjer for, hvordan en sådan overvejelse foretages, men det er ikke atomteknologi: Hvis forretningens personale siger, de føler sig utrygge efter et røveriforsøg i en butik et andet sted i byen, er det formentlig en relevant begrundelse for at etablere overvågning.

Man skal som nævnt ikke spørge nogen myndigheder før, man etablerer overvågning, og hvis nogle senere brokker sig, kommer man næppe i vanskeligheder, hvis man har husket at overveje, om overvågningen nu også er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse, og har etableret overvågningen efter ønske fra utrygge ansatte.

Hvis en erhvervsdrivende er usikker på, hvor langt væk fra butiksdøren, man må overvåge i den konkrete situation, har justitsministeren i lovbehandlingen skrevet til Folketingets Retsudvalg, at han “vil kunne rette henvendelse til de relevante myndigheder i det omfang vedkommende ønsker at blive vejledt om reglerne på området” Man kan altså spørge politiet eller Datatilsynet, men de vil nok være forsigtige med at udtale sig konkret.

Den erhvervsdrivende og installatøren må i fællesskab bruge lidt sund fornuft.

Justitsministeren har i øvrigt bebudet, at der udsendes en pjece med orientereingen om reglerne.

OBS I den ny lov gælder persondataloven for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Det betyder, at der skal udpeges en dataansvarlig for overvågningsanlægget, at man skal begrænse antallet af personer med adgang til overvågningsbillederne, og at hele behandlingen af overvågningsbillederne skal være saglig.

Den største konsekvens af dette saglighedskrav i hverdagen, er nok, at hvem som helst ikke må kigge på overvågningsbillederne, og at selv den dataansvarlige ikke må kigge, med mindre det har et sagligt formål.

Men hvis han har fået en køn, kvindelig elev, og gerne på overvågningsbåndene vil nærstudere den måde, hun svanser rundt i butikken på, er det ikke sagligt i persondatalovens forstand, og derfor må han ikke gøre det.

Endnu et eksempel: Hvis man har overvågning i et butikscenter, må man ikke zoome ind på en person, med mindre det har et klart kriminalitetsforebyggende formål. Man må ikke bruge overvågningsbilleder som underholdning ved julefrokoster eller sende dem til internet-sider eller tv-stationer, men det er naturligvis sagligt at videregive optagelse fra tv-overvågning til politiet.

Du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om det, der skal laves. Du kan ringe til os på telefon 86 98 95 11 for hovedkontoret i Hadsten eller 72 17 00 87 for afdelingen i Tilst. Eller du kan skrive til os på vores kontaktside – så finder vi en løsning.